Zdravotnícke pomôcky SR

Seminár

Termín
úterý, 15.10.2019 900 - 1600
Místo
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

TÉMY SEMINÁRA:

 • Aktuálny legislatívny a regulačný rámec pre ZP a IVDR
 • Praktický pohľad na oblasť regulácie zdravotníckych pomôcok
 • Nariadenia EÚ v praxi notifikovaných osôb
 • Regulácia trhu zdravotníckych pomôcok pohľadom výrobca
 • Systém úhrad zdravotníckych pomôcok z pohľadu zdravotnej poisťovne
 • Medicínsko-ekonomický rozbor špeciálneho zdravotníckeho materiálu

 

ÚTOROK 15. OKTÓBRA 2019, 9.00 - 16.00 HOD.

Od 8.30 hod. Registrácia a výdaj podkladov k semináru
9.00 hod. Otvorenie seminára
9.10 hod.  Pripravované legislatívne zmeny na implementáciu nariadení o ZP a DZPIV
 • Európske nariadenia pre oblasť zdravotníckych pomôcok 
  • súčasný vývoj, novinky, problematické oblasti
  • hlavné časti týkajúce sa výroby ZP účinné od 26.5.2020 a výroby IVD ZP účinné od 26.5.2022 
  • vykonávacie rozhodnutie Komisie EÚ a usmernenia
 • UDI, Eudamed
 • Pripravované zmeny a zámery MZ SR v oblasti zdravotníckych pomôcok
RNDr. Jozef Slaný, CSc., odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
10.00 hod.  Prestávka na kávu
10.20 hod.  Praktický pohľad na oblasť regulácie zdravotníckych pomôcok
 • Prečo má priemysel ZP tak zlé PR; a je to zaslúžené?
 • Predpokladané dopady nariadenia o ZP a IVD - čo je v stávke
  • starostlivosti o pacientov a ich bezpečnosť
  • dodávka výrobkov na trh
  • inovácie
  • existencia malých a stredných podnikov
 • Kľúčové prvky
  • dostupnosť a cena oznámených osôb (NB)
   • súčasné počty a vymenovanie NB
   • výhľad
  • pripravenosť celého regulačného systému
   • implementačné akty
   • metodické pokyny
   • panely expertov
   • EÚ referenčné laboratóriá
   • spoločné špecifikácie
   • harmonizované normy
 • Brexit
  • varianty
  • možné dôsledky
   • pre britské výrobcov a notifikované osoby
   • pre trh ZP v EÚ
Ing. Petr Šmídl, CSc., predseda, CZEDMA - Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro, Praha
11.20 hod. Nariadenia EÚ v praxi notifikovaných osôb
 • Nové pravidlá činnosti notifikovaných osôb
 • Konkrétne dopady nariadenia EÚ a aktuálne informácie vo vzťahu k trhu zdravotníckych pomôcok
 • Požiadavky na činnosť notifikované osoby - novinky spojené s MDR
 • Posudzovanie zdravotníckych pomôcok - aktuálny vývoj
Prednášajúci kontaktovaný
12.10 hod.Spoločný obed
13.10 hod. Regulácia trhu zdravotníckych pomôcok pohľadom výrobca
 • Nové nariadenia EÚ
 • Oblasť notifikovaných osôb
 • Praktické východiská a odporúčania pre výrobcov zdravotníckych pomôcok
RNDr. Ivan Martiš, MBA, Regulatory affairs manager, LINET spol. s r.o.
14.00 hod. Systém úhrad zdravotníckych pomôcok z pohľadu zdravotnej poisťovne
 • Legislatívny rámec - úhrady zdravotníckych pomôcok versus možnosti verejného zdravotného poistenia 
 • Proces kategorizácie zdravotníckych pomôcok a nová kritériá
 • Schvaľovanie úhrady zdravotníckej pomôcky
 • Zmena systému úhrad na základe verejného zdravotného poistenia
  • definícia úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky - určená ministerstvom a v inom členskom štáte EÚ
  • definícia európskej referenčnej ceny zdravotníckej pomôcky
  • nová kategória zdravotníckych pomôcok - špeciálny zdravotnícky materiál
 • Maximálna výška úhrady zdravotníckej pomôcky zo strany zdravotnej poisťovne
PharmDr. Anna Lukáčová, špecialista odboru liekovej politiky, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava
14.40 hod.Prestávka na kávu
15.10 hod. Medicínsko-ekonomický rozbor špeciálneho zdravotníckeho materiálu
 • Aktuálny legislatívny rámec
 • Rady a odporúčaní pre dobre napísanú žiadosť o zaradenie ZM do Kategorizačného zoznamu MZ SR 
 • Medicínsko-ekonomický rozbor ŠZM a odporúčaní pre jeho správnou formu
 • Najčastejšie chyby v rozbore v praxi, ich náprava 
 • Príklady z praxe
Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., oddelenie metodiky ZaRČ, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., zástupca VšZP v Kategorizačnej komisii pre ŠZM a posudzovateľ Medicínsko-ekonomických rozborov ŠZM, Bratislava
16.00 hod.Ukončenie seminára

 

V súčasnej dobe prebieha oslovovanie prednášajúcich. Sledujte aktualizáciu programu, prosím. Tešíme sa na Vás!

 

Cena

zvýhodnená              do     11.10.2019        365 EUR + DPH

základná                    od    12.10.2019        420 EUR + DPH

Cena seminára zahŕňa vstup na akciu, dokumentáciu, obed, nápoje a občerstvenie a je stanovená na jedného účastníka. Ubytovanie a parkovné NIE JE v cene zahrnuté.

 

Místo

Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

 

Přihlásit

Závazné přihlášení na akci
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete emailem potvrzení o přihlášení a do 14 dnů fakturu. Účastnický poplatek je splatný před konáním akce, přístup může být umožněn, pokud platba byla připsána na náš účet. Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 1.500 Kč + DPH. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. * Vyznačená pole jsou povinná
Konference & Semináře > Přehled všech akcí > Zdravotnícke pomôcky SR